Resilux

BRU:RES.BL, BE0003707214
181,000 17:15
+1,500 (+0,84%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 332,36399,95418,42377,28
EBITDA (mln.) 36,3643,7943,5651,11
Bedrijfs resultaat (mln.) 20,5927,1825,0831,41
Resultaat voor belasting (mln.) 18,1123,3422,0829,03
Netto winst (mln.) 15,8218,4916,4122,80
Winst per aandeel 7,819,138,1711,37
Koers winst verhouding 18,4113,2117,8112,58
Dividend per aandeel 2,003,003,003,00
Dividend rendement 1,39%2,49%2,06%2,10%

Balans (mln.)

  2017201820192020
Materiële activa 83,22102,14113,51107,65
Immateriële activa 19,7919,3718,9919,01
Financiële activa 0,020,020,02
Vaste activa 108,91128,05139,57133,03
Voorraden 55,9978,9267,1762,68
Debiteuren 48,6448,3452,8748,80
Liquide middelen 27,4610,9210,1612,14
Vlottende activa 134,78149,39141,76137,38
Totaal activa 243,69277,44281,34270,41
Gewoon kapitaal 121,48137,57148,50158,92
Preferent kapitaal 117,88133,97144,90155,32
Langlopende schulden 36,3030,3424,9220,65
Kortlopende schulden 85,91109,54107,9290,84
Totaal passiva 243,69277,44281,34270,41

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 845869907957
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 2.0202.0202.0102.010
Cashflow per aandeel 14,487,419,4225,13
Intrinsieke waarde per aandeel 58,1465,0970,8976,07
Koers Intrinsieke waarde verhouding 2,471,852,051,88
Rendement eigen vermogen (%) 13,0213,4411,0514,35
Koers einde boekjaar 143,80120,60145,50143,00